Inledning - Psykiatrisk diagnostik


Inom psykiatrin saknas blodprover och andra laboratorieundersökningar som stöd i det diagnostiska arbetet. Diagnoser måste därför ställas genom att strukturerat samla in information om symtom och förlopp. För att kunna ställa psykiatriska diagnoser på ett tillförlitligt, reliabelt, sätt måste informationsinsamlingen göras systematiskt från flera källor; anamnes, observationer, psykiskt och somatiskt status, diagnostisk intervju, symtomskattningsskalor, självbedömningsinstrument och information från närstående. Den procedur där information från olika källor sammanvägs kallas ”best estimate diagnosis” eller Longitudinal Expert All Data (LEAD). Genom att arbeta på detta sätt blir tillförlitligheten lika hög eller högre än för diagnostisk av somatiska sjukdomar.

På denna sida finner du exempel och övningar i att arbeta med psykiatrisk diagnostik enligt LEAD. Bedömningarna börjar med ett anamnestiskt samtal vilket alltid ska föregå en diagnostisk intervju. Tiden mellan anamnes och diagnostisk intervju bör helst inte överstiga en vecka. De diagnostiska intervjuer som finns exemplifierade är dels Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I), svensk version 6.0.0d och Structured Clinical Interview for DSM-axis I-Clinical Version (SCID-I-CV).

M.I.N.I. är en strukturerad diagnostisk intervju. Strukturerad innebär att man ställer frågorna som står där, men att man inte ställer följdfrågor. Patienten förväntas bara svara ja eller nej. SCID-I är en semistrukturerad diagnostisk intervju. Semistrukturerad innebär att man måste ställa frågorna i intervjun. Utöver dessa får man ställa vilka och hur många frågor man vill för att avgöra om kriteriet är uppfyllt eller inte. Att arbeta med semistrukturerade intervjuer kräver högre kompetens hos intervjuaren vad gäller kunskap om diagnostiska kriterier och hur de skall bedömas.

Efter anamnesupptagning och diagnostisk intervju har man oftast underlag för att ställa en eller flera diagnoser. Svårighetsgraden av symtomen kan då skattas med hjälp av en skattningsskala. Vilken skala som används beror på vilken diagnos som ställts. Om patienten har en depression kan t.ex. Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) användas.