Remissformulär

Remissformulär

Instruktioner för remisskrivning

Nedan beskrivs vilken information som ska stå i respektive ruta i remissformuläret. När du gått igenom instruktionerna finns några exempel att öva på.

Remitterande enhet

Enheten remittenten tjänstgör vid. Har betydelse för skyltning av bilder på röntgenrond.

Patientens identitet

Namn och fullständigt personnummer. Kontrollera noga att uppgifterna stämmer.

Datum

Datum då remissen skrivs.

Remitterande läkare

Läkarens namn.

Föregående relevant radiologisk undersökning (vad, när, var)

Röntgenundersökningar jämförs alltid med tidigare undersökningar om sådana finns. I ett digitalt arkiv hittas undersökningar från det egna sjukhuset med automatik men undersökningar utförda på annat sjukhus måste rekvireras aktivt.

Betalningsansvarig enhet

Oftast densamma som remitterande enhet. Ett exempel på undantag är en patient som vårdas på intensivvårdsavdelningen, då är hemavdelningen fortfarande betalningsansvarig. Ett annat exempel är utlokaliserade patienter, patienten vårdas på en annan avdelning pga platsbrist på hemavdelningen.

Preliminiärt svar

Markera rutan om preliminärt svar önskas. Preliminärt svar skrivs direkt av ansvarig radiolog och skickas digitalt efter att undersökningen utförts. Bilderna dubbelgranskas på röntgenrond nästföljande vardag.

På avdelning/operation

Denna ruta används om undersökningen ska utföras på vårdavdelning (till exempel intensivvårdsavdelningen) eller på operationsavdelningen. Undersökningar som utförs på röntgenavdelningen ger dock alltid bäst kvalitet och bör föredras om patientens tillstånd medger detta.

Undersökning

Undersökning som önskas, till exempel Höger handled, lungor, CT thorax, ultraljud lever. Olika modaliteter kräver separata remisser. CT, UL och MRT-remisser bedöms av radiolog innan de tidsbokas. Konventionella slätröntgenundersökningar utförs efter standardiserade protokoll av röntgensköterskor. Bilderna bedöms sedan av en radiolog.

Frågeställning

Bör vara så specifik som möjligt. Många undersökningar anpassas efter frågeställningen. "Som man frågar får man svar".

Akut/inom 24 timmar

Markera rutan om det finns medicinsk indikation att göra undersökningen akut. Om det finns tidsmarginal (24 timmar) kan undersökningen ev göras på dagtid vilket ökar möjligheten att undersökningen utförs/bedöms av den radiolog som är mest kompetent.

Anamnes, status

Kort beskrivning för att ge radiologen information som möjliggör bedömning av röntgenundersökningen. Kort anamnes inkluderande tidigare sjukdomar som kan ha betydelse för det aktuella tillståndet, samt aktuella symptom och status med kort beskrivning av aktuella fynd (till exempel rassel basalt vänster lunga, ömhet i höger fossa osv). Ange om eventuell operation utförts (förändrad anatomi behöver beskrivas, blir annars svårbedömt). Ibland kan lab-värden vara viktiga att känna till (till exempel normala infektionsparametrar, CRP kraftigt förhöjt, förhöjt amylas). Undvik icke etablerade förkortningar. Eventuell kontrastmedelsallergi och blodsmitta ska anges.

Vid undersökning med kontrastmedel intravaskulärt

Remittenten måste ange om patienten tillhör någon riskgrupp för att utveckla kontrastmedelsnefropathi. Riskgrupp är diabetiker, patienter med nedsatt njurfunktion, dehydrerade patienter, patienter över 70 år. Om patienten tillhör en riskgrupp anges S-kreatinin. En enkel tumregel är att patienter som ska genomgå CT- eller MR-undersökning kan komma att erhålla kontrastmedel intravenöst. Om patienten står på Biguanidbehandling (Glucophage, Metformin osv) ska behandlingen sättas ut före kontrastinjektion, se nationella riktlinjer.