Frågor?

Har du frågor om denna övning, ta kontakt med Maria Lönnemark.

Välkommen till övning i att skriva röntgenremiss

Många patienter som söker sjukvård remitteras till röntgen för diagnostik och/eller behandling. För att radiologen ska kunna utföra och bedöma en röntgenundersökning optimalt behövs kliniska uppgifter. Röntgenremissen är den journalhandling där remitterande läkare skall tillhandahålla dessa uppgifter om patienten.

På den här webplatsen ges förklaringar till de uppgifter som skall anges på remissen. Dessa uppgifter möjliggör för radiologen att göra en adekvat bedömning av röntgenundersökningen. Röntgenutlåtandet är en samlad bedömning av kliniska uppgifter angivna på röntgenremissen och av bildmaterialet.

Som läkarstudent har du också möjlighet att öva på att skriva röntgenremisser med utgångspunkt från några olika patienters sjukhistoria. Du kan sedan jämföra din egen remiss med exempel som presenteras. Remisser kan skrivas olika, men ändå ge adekvat information. Kontrollera mot exemplet att du fått med det viktiga.

Utseendet av röntgenremissen varierar i olika digitala journalsystem. Oavsett hur gränssnittet ser ut är de viktigaste delarna med i det här övningsmaterialet.